Loading...

Tswv Yexus Cov Tub Rog karaoke

Loading...
  • Published on 2017-02-21T19:11:56+00:00

    Zoo siab tso tawm rau peb sawvdaws ntsia, nej ntsia qhov tw yos tsi zoo no nej txhob xav li cas. Thaum nej ntsia tas no thov nej pab LIKE thiab Đăng ký nawb cov phooj yws. Au tsaug. Zoo siab tso tawm rau peb sawvdaws ntsia, nej ntsia qhov tw yos tsi zoo no nej txhob xav li cas, thiab qhia rau kuv es kom txij no mus mam ua tau zoo duab qhov no ntxiv mus . Thaum nej ntsia tas no thov nej pab LIKE thiab Đăng ký nawb cov phooj yws. Au tsaug. Rau qhov Vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li nws thiaj txib nwg tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nwg Leej Tub tus ntawm yuav tsi tuag tiamsis yuav tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis. (Yauhas 3:16) “Tsis txhob cia tej lus phem tawm hauv nej lub qhov ncauj los, tsuas yog hais lo lus zoo.”—EFEXAU 4:29. 1-3. (1) Yehauvas tau pub dabtsi rau peb, thiab peb yuav tsum siv qhov ntawd li cas? (2) Yuav kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub, peb yuav tsum hais tej lus zoo li cas? YOG tias koj muab ib qho khoom pub rau koj ib tug phoojywg, tiamsis nws txhob txwm tsis txuag, koj yuav xav li cas? Piv txwv tias koj muab ib lub tsheb pub rau koj tus phoojywg, tiamsis nws lam tau lam tsav mus nrau lwm tus raug mob, tej zaum koj yuav xav txog lig kawg li, puas yog? 2 Yehauvas tau pub ib qho khoom zoo kawg li rau peb thiab! Nws tsim kom peb muaj peevxwm hais tau lus. Yehauvas yeej yog tus uas pub “txhua yam uas zoo kawg nkaus” rau peb. (Yakaunpau 1:17) Vim Vajtswv tsim kom tibneeg txawj hais lus, noob neej thiaj txawv ntawm tej tsiaj txhu uas Vajtswv tau tsim. Tibneeg muaj peev xwm hais tawm tej uas nyob hauv lawv nruab siab. Tiamsis, ib txhia txhob txwm siv tus nplaig uas Vajtswv pub ntawd los hais tej lus uas chob luag siab. Thaum Yehauvas pom lawv lam tau lam hais tej lus uas siab lwm tus, kuj ua rau Yehauvas tu siab kawg li! 3 Peb yuav tsum paub hais lus li Vajtswv tau tsim kom peb hais, peb thiaj yuav nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub. Yehauvas twb qhia meej lawm tias nws xav kom peb hais tej lus zoo li cas thiaj haum nws siab. Nws Txojlus hais tias: “Tsis txhob cia tej lus phem tawm hauv nej lub qhov ncauj los, tsuas yog hais lo lus zoo uas tsim tsa lub neej raws li uas cheem tsum xwv thiaj li muaj nuj nqes rau cov uas tau hnov.” (Efexau 4:29) Cia peb kawm txog cov lus nug no: Vim li cas peb yuav tsum ceev peb lub qhov ncauj? Peb yuav tsum zam tej lus zoo li cas? Thiab peb yuav ua li cas peb thiaj hais tau tej “lus zoo” uas txhawb zog?

    Nkauj, UA, Tus, PE, Yuav, Dòng, Muaj, Tswv, Thaum, Karafun, Kaj, Ntsug, Nplajteb, Ngài, Peb, Nplooj, Vajtswv, Lời, Ca, Thov, PHOOJ, Nyob