Loading...

Lời buồn thánh Karaoke

Loading...
  • Published on 2015-07-06T19:04:10+00:00

    Người gái ngồi kia cất tiếng ngâm, Một thiên ai oán, mấy câu trầm. Thoáng nghe, chợt tưởng hồn sơn cước, Cảm nỗi tiêu vong, đến khóc thầm. --------------------------------------------Thơ Đinh Hùng