Loading...

ผาแดงนางไอ่ " สุดนำแนน " - ระเบียบวาทะศิลป์ 2560

Loading...
  • Published on 2017-09-28T15:34:24+00:00

    สุดนำแนน - ระเบียบวาทะศิลป์ คำร้อง : ธีรวัฒน์ เจียงคำ ขับร้อง : ฝ้าย นิลุบล แสงจันทร์ , อ็อฟ สรุพล ทองด้วง เรียบเรียงดนตี : BACKHAM STUDIO เจ้าของผลงาน : วงหมอลำระเบียบวาทะศิลป์

Up Next